Zaměření stavby a rozpočtové práce

Zaměření stavby a rozpočtové práce

Zaměření stavby a rozpočtové práce provádíme ZDARMA

Zaměření stavby a rozpočet zpracovaný zhotovitelem či jinou odbornou osobou má nezastupitelné místo v oblasti plánování realizace stavby. Rozpočty slouží zejména jako srovnávací prvek pro hodnocení nabídnutých cen, a to nejen celkových cen, ale i jejich obsahu. Bez rozpočtu je v podstatě zadavatel nebo objednatel odkázán na údaje, které mu poskytnou sami uchazeči (zhotovitelé) a které nemusí být vždy v souladu se zájmy zadavatele.

Ke zpracování rozpočtů používáme program od společnosti Callida – euroCALC 3

Samostatnou kapitolou je úroveň podkladů, ze kterých se ocenění stavby sestavuje a jejich podrobnost. Pro jakékoliv teoretické úvahy je však nutné vycházet z ideálního stavu, tj. že projekt je vypracován tak, že obsahuje příslušné výpisy prvků, konstrukce podlah, seznam požadovaných strojů a zařízení apod. Čím méně dokonalý projekt je, tím vyšší může být pracnost sestavení položkového rozpočtu. Podklady pro zpracování rozpočtu je v případě potřeby možno doplnit i na místě stavby: prohlídka staveniště, doměření konstrukcí, komentář ze strany zadavatele, fotografie stávajícího stavu apod.

Zaměření stavby a rozpočtové práce provádíme zcela zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat